Asset Publisher Asset Publisher

Użytki ekologiczne

Użytkami ekologicznymi są zasługujące na ochronę pozostałości ekosystemów mających znaczenie dla zachowania różnorodności biologicznej – naturalne zbiorniki wodne, śródpolne i śródleśne oczka wodne, kępy drzew i krzewów, bagna, torfowiska, wydmy, płaty nieużytkowanej roślinności, starorzecza, wychodnie skalne, skarpy, kamieńce, siedliska przyrodnicze oraz stanowiska rzadkich lub chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, ich ostoje oraz miejsca rozmnażania lub miejsca sezonowego przebywania.

W Nadleśnictwie Bobolice uchwałami odpowiednich rad gmin uznano za użytki ekologiczne 628 pododdziałów o łącznej powierzchni 812,39 ha. Wśród uznanych użytków ekologicznych jest dużo obiektów ważnych przyrodniczo, w których występuje wiele cennych siedlisk i stanowisk flory i fauny. Jednakże również duża ich część takich walorów nie posiada.

Są to głównie obszary niemające nic wspólnego z ochroną siedlisk przyrodniczych:

  • całkowicie odwodnione i zdegradowane torfowiska mszarne;
  • odwodnione i zdegradowane torfowiska, zdolne do regeneracji, ale wymagające renaturyzacji;
  • porzucone łąki i pastwiska, ubogie florystycznie;
  • porzucone łąki na torfowiskach, zdolne do regeneracji, ale wymagające renaturyzacji;
  • wyłączone oczka wodne i zadrzewienia śródpolne (ubogie florystycznie) na gruntach porolnych, które w ostatnim czasie zalesiono.