Asset Publisher Asset Publisher

Rezerwaty

Rezerwat przyrody obejmuje obszary zachowane w stanie naturalnym lub mało zmienionym, ekosystemy, ostoje i siedliska przyrodnicze, a także siedliska roślin, zwierząt i grzybów oraz twory i składniki przyrody nieożywionej, wyróżniające się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, kulturowymi lub walorami krajobrazowymi.

W zasiągu Nadleśnictwa Bobolice zlokalizowanych jest 5 rezerwatów przyrody. Na gruntach nadleśnictwa leżą dwa rezerwaty - „Buczyna" i „Łąki Bobolickie”, a pozostałe leżą na gruntach innej własności, są to rezerwaty: „Jezioro Szare", „Jezioro Piekiełko" i „Jezioro Kiełpino"

Rezerwat „BUCZYNA" – położony jest w powiecie koszalińskim, gminie Bobolice, obrębie leśnym Bobolice, leśnictwie Łanki, oddz. 426a,b.Obejmuje obszar 9,78 ha, w tym:
Celem ochrony jest zachowanie lasu wykazującego cechy lasu pierwotnego (kwaśna buczyna niżowa) z rzadko występującymi porostami z rodzaju Cladonia i Parmelia.
Na terenie rezerwatu stwierdzono występowanie 70 gatunków roślin naczyniowych, 45 gatunków porostów i 23 gatunków mchów.

Rezerwat „ŁĄKI BOBOLICKIE” – położony w leśnictwie Żubrowo. Obejmuje obszar  o łącznej powierzchni 128,07 ha.Celem ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie mozaiki łąk w dolinie rzeki Chocieli z występującymi tu rzadkimi gatunkami roślin oraz walorów krajobrazowych doliny.

Rezerwat „JEZIORO SZARE" – obręb Bobolice, leśnictwo Zarzewie. Obejmuje obszar 8,30 ha. Celem ochrony jest zachowanie jeziora lobeliowego z roślinami reliktowymi, tj. lobelią jeziorną (Lobelia dortmanna) i poryblinem jeziornym (Isoëtes lacustris). Jezioro Szare poza wartościami przyrodniczymi ma również bardzo duże wartości krajobrazowe. Położone jest ono w głębokiej niecce o stromych brzegach porośniętych mieszanymi drzewostanami liściastymi z domieszką gatunków iglastych.

Rezerwat „JEZIORO PIEKIEŁKO" – obręb Bobolice, leśnictwo Ruda. Obejmuje obszar 9,95 ha. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych jeziora lobeliowego z roślinami reliktowymi, tj. lobelia jeziorna (Lobelia dortmanna), poryblinem jeziornym (Isoëtes lacustris), brzeżycą jednokwiatową (Litorella uniflora) i wieloma innymi.

Rezerwat „JEZIORO KIEŁPINO" – obręb Bobolice, leśnictwo Żubrowo.
Obejmuje obszar 49,38 ha.Celem ochrony jest zachowanie jeziora lobeliowego z roślinami reliktowymi, tj. lobelią jeziorną (Lobelia dortmanna), poryblinem jeziornym (Isoëtes lacustris) i wieloma innymi.