Asset Publisher Asset Publisher

Położenie

Zróżnicowany pod względem geomorfologicznym teren Nadleśnictwa należy do zlewni rzek Przymorza, głównie Radwi i Parsęty. Jest to obszar młodoglacjalny, falisty, pagórkowaty, pocięty licznymi wąwozami i jarami, na zboczach których są liczne źródliska i wysięki, tworzące rwące strumieni i potoki, łączące się z licznymi jeziorami polodowcowymi.

 Czyste i rybne jeziora są magnesem przyciągającym na te tereny turystów i wędkarzy. W związku z tak licznymi zbiornikami wodnymi, lasy wodochronne, spełniające szczególną rolę, zajmują powierzchnię prawie 3,2 tys. ha. Ważną grupę lasów stanowią lasy glebochronne, lasy stanowiące ostoję zwierząt podlegających ochronie gatunkowej i drzewostany nasienne. Przejmowanie i zalesianie dużych ilości gruntów porolnych jest przyczyną znacznego udziału młodszych klas wieku w drzewostanach Nadleśnictwa. Średni wiek waha się w granicach 50 – 60 lat. Głównymi gatunkami tworzącymi lasy są: sosna - 45% i buk – 21%. Pomimo tak dużego udziału sosny podstawowymi siedliskami są siedliska lasowe, zajmujące 73% powierzchni, głównie siedliska LMśw i Lśw, co warunkuje sposoby zagospodarowania lasu. Mało jest zrębów zupełnych, gdzie drzewa wycina się na dużych, kilkuhektarowych powierzchniach. W znacznym stopniu stosuje się rębnie częściowe z naturalnym odnowieniem lasu. Do odnowienia sztucznego wykorzystuje się materiał sadzeniowy własnej produkcji ze szkółki leśnej Wrzosowiec, gdzie oprócz głównych gatunków hoduje się całą gamę gatunków drzew i krzewów domieszkowych i biocenotycznych.