Asset Publisher Asset Publisher

Ochrona lasu

Lasy Nadleśnictwa Bobolice są stale narażone na szkody ze strony czynników abiotycznych i biotycznych. Sprzyja temu duży udział gruntów porolnych, warunki meteorologiczne a w obrębie Kurowo monokultury gatunków iglastych.

Starając się ograniczyć do minimum możliwość wystąpienia szkód w nadleśnictwie wprowadza się dużą ilość gatunków biocenotycznych i fitomelioracyjnych, prawidłowo i terminowo wykonuje się cięcia pielęgnacyjne, dba o właściwą rotację drewna.

Przejmowanie i zalesianie gruntów porolnych obliguje do kontroli zapędraczenia gleby.
W celu prognozowania populacji szkodników owadzich na szerszą skalę stosowane jest wykładanie pułapek klasycznych i feromonowych oraz wycinanie drzew zasiedlonych.
W celu zabezpieczenia drzewostanów przed szkodami od jeleniowatych, nadleśnictwo stosuje różne metody ochrony - grodzenia, repelenty, palikowanie.
Dbając o pożyteczną faunę szeroko stosowana jest ogniskowo - kompleksowa metoda ochrony lasu. Corocznie pielęgnowane są remizy i wywieszane budki lęgowe dla ptaków oraz ich dokarmianie.
W obrębie Bobolice zlokalizowana jest stała powierzchnia obserwacyjna, tzw. punkt monitoringu biologicznego, gdzie dokonuje się rejestracji zmian zachodzących w środowisku.

Istotnych szkód od przemysłu nie stwierdzono i całość lasów zaliczona jest do strefy wolnej od uszkodzeń.