Drzewostany referencyjne

Ostoje różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych zostały ustanowione w celu poprawy warunków bytowania i rozwoju organizmów związanych z rozkładającym się drewnem, w związku z tym na tych obszarach zabronione jest usuwanie posuszu oraz wszelkiego martwego drewna.