Wydawca treści Wydawca treści

Natura 2000

Obszar Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków, specjalny obszar ochrony siedlisk lub obszar mający znaczenie dla Wspólnoty – tworzony jest w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty.

W Unii Europejskiej w latach 90-tych opracowany został europejski system ekologiczny Natura 2000, zakładający tworzenie obszarów chronionych niezależnie od systemów narodowych. Zasady jego tworzenia uregulowane są w dwóch dyrektywach:

  • Dyrektywie Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 r. w sprawie ochrony dziko żyjących ptaków, zwanej Dyrektywą Ptasią,
  • Dyrektywie Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dziko żyjącej fauny i flory, zwanej Dyrektywą Siedliskową lub Habitatową.


W zasięgu terytorialnym Nadleśnictwa Bobolice występują następujące obszary Natura 2000:
-    „Ostoja Drawska" (PLB320019) – obszar specjalnej ochrony ptaków;
-    „Bobolickie Jeziora Lobeliowe" (PLH320001) – obszar mający znaczenie dla Wspólnoty;
-    „Dorzecze Parsęty" (PLH320007) - obszar mający znaczenie dla Wspólnoty;
-    „Jeziora Szczecineckie" (PLH320009) - obszar mający znaczenie dla Wspólnoty;
-    „Dolina Radwi Chocieli i Chotli" (PLH320022) - obszar mający znaczenie dla Wspólnoty;
-    „Jezioro Bobięcińskie" (PLH320040) - obszar mający znaczenie dla Wspólnoty.