Wydawca treści Wydawca treści

Hodowla lasu

Odnowienia i zalesienia powierzchni otwartych, realizowane są z wykorzystaniem istniejących grup i kęp nadających się do dalszej hodowli. Wykorzystuje się maksymalnie odnowienia naturalne, a na powierzchniach, na których ich nie ma, wykonuje się podsadzenia.

W drzewostanach 30 - 50 letnich, o słabym zadrzewieniu i składzie odbiegającym od pożądanego, wykonywana jest przebudowa drzewostanów. Podsadzenia produkcyjne i podszyty projektowane są w celu wytworzenia, bardzo istotnej, strefy ekotonowej na granicy "pole - las", "woda - las" oraz wzdłuż szlaków komunikacyjnych. W ten sposób wprowadzone gatunki liściaste mają jednocześnie korzystny wpływ na zabezpieczenie przeciwpożarowe obszarów leśnych. W drzewostanach opisanych jako KDO, w sprzyjających latach urodzaju nasion, przygotowana jest gleba w celu uzyskania maksymalnie dużej powierzchni odnowień naturalnych.


Inicjowanie i ochrona odnowień naturalnych, różnicowanie składu gatunkowego, duży udział gatunków liściastych, stosowanie sadzonek o dobrej jakości i właściwe wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych ma niewątpliwy, widoczny wpływ na powstawanie drzewostanów o coraz lepszej jakości.

Istniejąca w Nadleśnictwie Bobolice baza nasienna jest dosyć duża, różnorodna i zaspakaja w większości potrzeby Nadleśnictwa. Drzewostany nasienne charakteryzują się co najmniej dobrą jakością techniczną i w nich dokonuje się zbioru nasion na potrzeby szkółkarskie. Pozyskany materiał nasienny wykorzystywany jest do produkcji materiału sadzeniowego w szkółce leśnej w Leśnictwie Wrzosowiec. Całkowita powierzchnia szkółki wynosi 11,09 ha, a powierzchnia produkcyjna 6,77 ha. Szkółka składa się z 11 kwater. Wielkość i ilość kwater zapewnia stosowanie odpowiedniego płodozmianu, ugorowania i wyhodowania potrzebnej ilości sadzonek.

Produkcja szkółkarska, oprócz głównych gatunków, obejmuje również drzewa i krzewy biocenotyczne i domieszkowe. Niezbędny zestaw maszyn, urządzeń, deszczownia, fachowa obsada i wykonawstwo prac przez wykwalifikowany zakład usługowy zapewnia produkcję wysokiej jakości materiału sadzeniowego również na potrzeby innych nadleśnictw.