Asset Publisher Asset Publisher

Obszary chronionego krajobrazu

Obszar chronionego krajobrazu obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych.

W Nadleśnictwie Bobolice obszary te obejmują najpiękniejsze pod względem krajobrazowym fragmenty Ziemi Bobolickiej, a ich walorami są: urozmaicona rzeźba terenu, zróżnicowanie gatunkowe i wiekowe występujących tu drzewostanów, duża różnorodność cieków i zbiorników wodnych, bogactwo gatunkowe roślin i zwierząt.

Występujące na terenie Nadleśnictwa obszary chronionego krajobrazu:

  • "Dolina Radwi"
  • "Okolice Żydowo - Biały Bór"
  • "Jeziora Szczecineckie"

Aktualnie obowiązującym aktem prawnym w stosunku do obszarów chronionego krajobrazu jest uchwała Nr XXXII/375/09 Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 15.09.2009 w sprawie obszarów chronionego krajobrazu (Dz. U. Woj. Zach. Nr 66 poz. 1804).