Asset Publisher Asset Publisher

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NADLEŚNICTWO BOBOLICE

Adres siedziby: ul. Polanowska 12, 76-020 Bobolice

Tel.: +48 94 340 06 53

 

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej: RODO, informujemy o zasadach przetwarzania danych osobowych oraz o przysługujących prawach z tym związanych.

Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

Administrator danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych jest Nadleśnictwo Bobolice z siedzibą ul. Polanowska 12, 76-020 Bobolice. Kontakt drogą elektroniczną na adres bobolice@szczecinek.lasy.gov.pl , telefonicznie pod numerem 94 340 06 53 lub tradycyjną pocztą na adres wskazany powyżej. Administrator danych, mając na uwadze założenia art. 5 RODO, stosuje przy przetwarzaniu danych zasady: zgodności z prawem, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania oraz integralności i poufności.
 2. W sprawach związanych z ochroną danych proszę kontaktować się pod adresem e-mail: bobolice@szczecinek.lasy.gov.pl, adres korespondencyjny i telefon wskazany w punkcie 1.

Cele i podstawy przetwarzania

Nadleśnictwo Bobolice jako administrator przetwarza dane osobowe m.in. identyfikacyjne, kontaktowe oraz dane pochodzące z monitoringu wizyjnego w celu:

 1. realizacji zadań nałożonych na Nadleśnictwo Bobolice na mocy ustawy o lasachz dnia 28 września 1991r. (Dz.U. z 2017 poz. 788) oraz Statutu PGL LP, jak również w umowach zawartych do realizacji tych zadań,
 2. wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych;
 3. ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami;
 4. wykazania przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym Nadleśnictwo Bobolice zobowiązane jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne.

Dane te są przetwarzane wyłącznie w niezbędnym zakresie, uzasadnionym wyżej opisanym celom przetwarzania.

Podstawami prawnymi przetwarzania danych osobowych przez Nadleśnictwo Bobolice są:

 1. art. 6 ust. 1 lit.b RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c RODO, zgodnie z którym przetwarzanie danych osobowych jest zgodne z prawem, jeżeli jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze.

Okres przechowywania danych

Dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji celów, wykonania zadania / umowy, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z ich realizacją, czyli przez okres przedawnienia roszczeń lub odpowiednio przez okres uzasadniony koniecznością przechowywania dokumentacji księgowej zgodnie z przepisami prawa. jak również na okres archiwizacji dokumentacji, zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt dla PGL LP.

Odbiorcy danych

Dane osobowe udostępniane są upoważnionym pracownikom Nadleśnictwa w ramach zadań realizowanych zgodnie z zakresem obowiązków. Dane osobowe mogą zostać ujawnione jednostkom organizacyjnym PGL Lasy Państwowe, podwykonawcom (podmioty przetwarzające), tj. kancelarie prawne, biegli rewidenci, podmioty świadczące usługi w zakresie dostarczenia korespondencji związanej z realizacją zadań oraz innym instytucjom upoważnionym z mocy obowiązującego prawa powszechnego.

Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do realizacji celów, wykonania zadania / umowy.

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany.