Asset Publisher Asset Publisher

Drzewostany referencyjne

Ostoje różnorodności biologicznej w ekosystemach leśnych zostały ustanowione w celu poprawy warunków bytowania i rozwoju organizmów związanych z rozkładającym się drewnem, w związku z tym na tych obszarach zabronione jest usuwanie posuszu oraz wszelkiego martwego drewna.

Obszary te wyłączone są z użytkowania gospodarczego, a możliwość prowadzenia w nich prac związanych z pozyskaniem drewna zachodzi jedynie w wyjątkowych, uzasadnionych przypadkach. Sposób prowadzonych tych prac, nie może w żaden sposób naruszać charakteru ostoi.

Na terenie Nadleśnictwa Bobolice łączna powierzchnia obszarów objętych ochroną wynosi 606,30 ha co stanowi 3% powierzchni leśnej nadleśnictwa.

Wszelkie opinie, propozycje i uwagi dotyczące ostoi prosimy zgłaszać na piśmie do Nadleśnictwa Bobolice.

Powierzchnię poszczególnych ostoi różnorodności biologicznej przedstawia poniższa tabela: