Lista aktualności Lista aktualności

Sesja archeologiczna w Nadleśnictwie Bobolice

DZIEDZICTWO ARCHEOLOGICZNE ZIEM BOBOLICKIEJ I POLANOWSKIEJ:

ROZPOZNANIE, POTENCJAŁ, PERSPEKTYWY

,Instytut Prahistorii im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, we współpracy z Towarzystwem Ekologiczno-Kulturalnym w Bobolicach oraz Nadleśnictwem w Bobolicach, przy patronacie Nadleśnictwa w Polanowie, Burmistrza Bobolic, Pani Mieczysławy Brzozy oraz Muzeum w Koszalinie, w dniu 28 października 2015 r. organizuje sesję popularno-naukową pt. „Dziedzictwo archeologiczne ziem bobolickiej i polanowskiej: rozpoznanie, potencjał, perspektywy".

Sesja jest organizowana w ramach realizowanego przez Instytut Prahistorii UAM w Poznaniu projektu naukowego „Nieinwazyjne rozpoznanie potencjału zasobów archeologicznych rejonu Bobolic, woj. zachodniopomorskie" (2014-2015), dofinansowanego ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach programu Dziedzictwo kulturowe - priorytet 5 - Ochrona zabytków archeologicznych, koordynowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa: (nr zadania 3805/14/FPK/NID; http://archeo.amu.edu.pl/bobolice/).

W trakcie sesji przewidziane są m.in. wystąpienie regionalisty Pana Bronisława Malinowskiego, kustosza Izby Muzealnej w Bobolicach, oraz przedstawicieli Instytutu Prahistorii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Muzeum im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp., Wojewódzkiego Urzędu Konserwacji Zabytków w Koszalinie oraz Muzeum w Koszalinie.

Sesja organizowana jest nie tyko z myślą o specjalistach (archeologach, historykach), ale również o pracownikach nadleśnictw, urzędnikach, a także przedstawicielach lokalnej społeczności i wszystkich zainteresowanych. W zamierzeniu ma ona umożliwić zaprezentowanie uzyskanych w trakcie realizacji wspomnianego projektu badawczego wyników badań, dotyczących zastosowania nowoczesnych, nieinwazyjnych metod przy rozpoznawaniu struktur pradziejowych, jak również w polityce ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym. W jej trakcie podjęte zostanie również zagadnienie oceny potencjału zasobów dziedzictwa archeologicznego ziem bobolickiej i polanowskiej pod kątem turystycznym, a także kwestia dobrych praktyk upowszechniania wiedzy na temat zasobów archeologicznych. Tym samym zmierza ona do podejmowania wspólnych działań i usprawnienia systemu ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym, mając w intencji integrację działań naukowo-badawczych, edukacyjnych oraz popularyzatorskich, tym samym zaś dąży do integracji różnych środowisk w działaniach na rzecz ochrony i zarządzania dziedzictwem archeologicznym. 

Serdecznie zapraszamy do udziału!

Kontakt z organizatorami:

M. Pawleta, email: mpawleta@poczta.onet.pl

J. Koczkodaj, email: janusz-biuro@wp.pl