Lista aktualności Lista aktualności

O trzebieżach i odnowieniach naturalnych

Leśniczowie, nadzór i kadra techniczna Nadleśnictwa w dniu 09.09.2014 roku spotkali się, aby przeanalizować i dyskutować na temat intensywności cięć przedrębnych w drzewostanach sosnowych różnych klas wieku oraz o inicjowaniu odnowienia naturalnego w drzewostanach bukowych.

Zajęcia rozpoczęły się od prezentacji przygotowanej i przedstawionej przez leśniczego Tomasza Kurka – „Ocena odnowień naturalnych buka zwyczajnego, zainicjowanych w wyniku przygotowania gleby w wybranych oddziałach Nadleśnictwa Bobolice." Liczbowo przedstawione zostały rezultaty obsiewu buka na glebie przygotowanej broną talerzową w 2011 roku, w drzewostanach o różnym stopniu zadrzewienia. Najlepsze wyniki, czyli najwięcej siewek stwierdzono w drzewostanach o zadrzewieniu 0,5 – 0,6, nawet do kilkudziesięciu sztuk na 1 m2, natomiast w drzewostanach o zadrzewieniu 0,9 – 0,8 obsiew był znikomy, po kilka sztuk w ramce obliczeniowej. Świadczy to wyraźnie o istotnym wpływie dostępu światła do dna lasu. Po kameralnej, dyskusja przeniosła się do lasu, na powierzchnie z obsiewem, do leśnictwa Łanki i Dziupla. Tam potwierdziło się to, co wynikało z dyskusji przy prezentacji – dobry dostęp światła, to gęsty obsiew, brak światła – obsiew mały lub jego całkowity brak. Nawet, jeśli obsiew zaistniał, a dostęp światła był mały , siewki po roku zamierały. Ponadto stwierdzono kolosalne znaczenie przygotowania gleby. Na sąsiadujących z obsianymi powierzchniach porównawczych, na których nie wykonano przygotowania gleby, obsiewu nie stwierdzono. W konkluzji potwierdziło się znaczenie światła przy obsiewie naturalnym oraz jego inicjowanie, poprzez przygotowanie gleby w roku obsiewnym.

Drugim tematem omawianym w czasie wyjazdu była intensywność trzebieży w drzewostanach sosnowych w różnych  klasach wieku. Na przykładzie kilku wykonanych trzebieży wczesnych i późnych określono, który stopień zwarcia koron jest dopuszczalny, aby nie doprowadzić do nadmiernego przerzedzenia drzewostanu, a przy silniejszym cięciu nawet do jego rozpadu. Dyskutowano nad wpływem masy pozyskiwanej na szlakach operacyjnych na intensywność zabiegu, oraz o wpływie na intensywność cięć harvesterów używanych do pozyskania w cięciach przedrębnych.

Dyskusja na oba tematy była ożywiona, były głosy, poparte konkretnymi przykładami, popierające daną tezę, jak również głosy sceptyczne, mające oparcie w przykładach w terenie, dotyczące głównie intensywności cięć przy użyciu maszyn.